Az oldal cookiekat használ. Szabályzat

Minőségi munka, szabálykövetés, elfogadható ár, hosszú távú partnerség

- áruházláncokat kérdeztünk arról, milyen elvárásaik vannak a takarítócégekkel szemben

Kíváncsiak voltunk, a nagy multinacionális és hazai áruházláncok mit tartanak a legfontosabbnak, ha a takarításukról van szó. Feszegettük még a megrendelői felelősség kérdését, és rákérdeztünk arra is, mennyire szempont a kereskedői lán­coknak, hogy a szolgáltató környezetbarát technológiákat alkalmazzon.

Permalink: http://tisztatertechnologia.hu/cikk/2559/perm

Tagek: tamásné szabó zsuzsanna minőségi munka szabálykövetés partnerség takarítás tisztítás 2014 évkezdő

Share

Hat kiskereskedelmi lánchoz küldtük el a takarítási elvárásokat firtató kér­déseinket, közülük kettőtől, a Tescótól és az Auchantól kaptunk válaszokat. Először röviden bemutatjuk az áruházak takarítási paramétereit, aztán rá­térünk a részletkérdésekre is.

A Tesco 119 hipermarketében, (melyek a 3000 m2-nél nagyobb terü­letű boltokat jelentenek), és 10 ún. kisformátumú (1000 m2 alapterületnél ki­sebb) üzletében külsős szolgáltató parterek végzik a takarítást. Nem mindenhol ugyanaz a takarítócég dolgozik, jelenleg összesen 5 szolgáltatóval állnak kap­csolatban. Hogy miért szerződtek több takarítócéggel, arra több okuk is van: az ország teljes területen vannak áruházaik, így tudják biztosítani a minőségi szol­gáltatás, s nem szeretnének monopol helyzetet kialakítani egyetlen cég javára sem. Legutóbbi tenderük nemrég zárult le, és terveik szerint ezután 3 évente pályáztatnak majd.

Azt is megtudtuk, hogy a kisformátumú áruházak többségében jelen­leg a Tesco alkalmazottai takarítanak. Az említett 10 kisboltban pedig, ahol takarítócég dolgozik, éppen most tesztelik a külsős takarítást. A teszt eredmé­nyétől függően döntenek majd arról, hogy a jövőben külsős partnerre bízzák-e a kisformátumú boltok takarítását, vagy továbbra is munkatársaik végzik majd el a feladatot. A kisboltokban takarító saját dolgozók egyébként a Takarítá­si kézikönyvben leírtak szerint dolgoznak. A kézkönyvben minden takarítási feladatra megtalálható a takarítási rutin, a takarítási munkafolyamatok, a vegy­szerek alkalmazásának leírása. Vagyis hogy hogyan és milyen rendszerességgel kell elvégezni egy-egy eszköz vagy terület takarítását.

Az Auchan mind a 19 áruházában és a központjai­ban jelenleg szintén 5 külső szolgáltatócég végzi az épüle­tek, közösségi területek, irodák és eladóterek takarítását. Ná­luk csak külsős takarítás van. Rendszeresen pályáztatnak (azt nem írták, hány évente), céljuk, hogy megtalálják a jó ár-érték arányú szolgáltatásokat.

És most nézzük a részleteket.

Mi az első öt legfőbb szempont a takarítócég kiválasztásánál? Az ár? A gé­pesítettség? Az állagvédelem?A környezetbarát technológia? A referencia? A képzett, ápolt munkaerő?

A Tescónál a felsoroltakat mind-mind figyelembe veszik, de a két nél­külözhetetlen tényező, amit a legutóbbi tenderünknél is leginkább mérlegeltek, az az etikai, munkajogi szabályok betartása, valamint a minőségi takarítás, a legújabb technológiák ismeretével és magabiztos alkalmazásával.
Az áruházlánc hangsúlyozta, náluk részletes takarítási specifikációt használnak. Vagyis pontosan meghatározott, hogy mit, mikor és milyen rend­szerességgel kell takarítani. Ez a szabályzat tartalmaz arra vonatkozó előírást is, hogy (mérettől függően) mely áruháznak milyen gépparkra van szüksége a megfelelő minőségű takarításhoz.
Azt is hozzátették, hogy a takarítószemélyzet pedig (függetlenül attól, hogy melyik szolgáltatócég alkalmazottja), egységes munkaruhában dolgozik, melyet partnercégeikkel közösen terveztek meg.

Az Auchannál a fő szempont a szolgáltatós kiválasztásánál szintén a minőségi munka, de náluk emellett az elfogadható ár és a hosszú távú part­nerség kiemelt még. A pályázatok meghívásos alapon zajlanak le, több körös versenytárgyalással. A pályázatoknál meghatározták országos szinten, területi bontásban a takarítás műszaki leírását és a takarítás paramétereit, gyakoriságát. A kiírásban rögzítették az elvégzendő feladatokat, minőségi kritériumokat és a feladatok elvégzésének gyakoriságát is. Így azt mondják, teljesen összehasonlít­ható képet kaptak a pályázó cégek munkájának ár-érték arányáról. A műszaki tartalom definiálása után a takarítócégektől mindig kérték a megpályázott áru­házakra érvényes működési struktúrát is (a műszaki tartalom a várható áruhá­zi forgalom és méret alapján). Fontosnak tartják, hogy minden áruházukban megfelelő létszámmal, magas minőségi színvonalon végezzék el a takarítási fel­adatokat. Azt is előre meghatározták, milyen géptípusokra, milyen darabszám­ban lesz szüksége a szolgáltatónak az egyes áruházakban. A fenti paraméterek­nek megfelelően állíttatták össze az áruházankénti takarítási havi munkadíjat (állandó és eseti munkákra egyaránt).

Alvállalkozó dolgozhat-e a területeiken? Miért?

Erre a kérdésre csak a Tesco reagált. Azt írták, minden cég kizáró­lag saját alkalmazottaival dolgozhat, s alvállalkozókat csak a nagyon speciális munkákhoz (pl. alpintechnikás takarítás) vehetnek igénybe. Amennyiben ez az igény felmerül, azt a Tesco felé kötelesek jelenteni.

A kiválasztásnál fontosnak tartják-e, hogy az ár fedezze a minimális foglal­koztatási és műszaki költségeket? Meg tudják-e ezt ítélni?

A Tescónál jelezték, fontosnak tartják, ezért a tender során nyílt kalku­lációt kérnek a cégektől az ár meghatározásnál. Ez egyben azt is jelenti, hogy a felmerülő költségek mellett (munkaerő, eszköz, tisztítószer) az árban benne kell hogy legyen a vállalkozó cég marginja (haszna) is.

Felelősnek érzik-e magukat azért, hogy a szolgáltatás mögött ne legyen fe­kete-foglalkoztatás? (pl. ellenőrzik-e, hogy bejelenti-e a takarítócég a dol­gozókat?)

A Tesco a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően működik, s ezt elvárják partnereiktől is. Szer­ződési feltételeiken éppen ezért szi­gorítottak, s ennek értelmében a takarítócégek csak saját alkalmazot­taikkal végeztethetik a munkát. Emel­lett szolgáltatópartnereiket kötelezték arra, hogy minden hónapban elküld­jék feléjük azokat az nyomtatványo­kat, amelyek igazolják, hogy bejelen­tették a dolgozóikat, valamint a NAV felé befizették a közterheket.

Az Auchan e két kérdésre egyben válaszolt. Náluk minden egyes pályázatra jelentkező szolgáltatót cégszinten átvilágítottak. Vállalatuknál kiemelten fontos, hogy szolgáltató partnereikkel hosszú távon működőképes kapcsolatban álljanak. Ezért is tartják elengedhe­tetlennek, hogy az általuk alkalmazott munkaerőt jogszerűen foglalkoztassák. Rendszeresen ellenőrzik egyébként szolgáltatóik munkáját, működését, és azt írták, ha bármilyen problémát találnának, a cég bevonásával megtennék a szük­séges intézkedéseket.

Az eladótérben mit tartanak az 5 legkényesebb területnek takarítási szem­pontból? Ezek tisztán tartásával mikor/mennyire elégedettek?

A Tesco kiemelt figyelmet fordít az áruházak tisztaságára, és ennek megfelelően nagy erőforrást is biztosítanak ennek fenntartására. A top 5 leg­fontosabb vezetői elvárás között szerepel az áruházak tisztasága, takarítottsága. Céljuk, hogy minden áruházban megfeleljenek a hatósági, vásárlói és dolgozói elvárásoknak, így biztosítsák a vásárlói élményt.
A legkényesebb, higiéniai szempontból legnagyobb figyelmet érdemlő területek a pékség, a frissáru pultok és előkészítők, a vásárlói mosdók, a vásárlói területek, valamint a személyzeti területek.
A frissáru területeket, a vásárlói mosdókat, valamint a vásárlói terüle­tek takarítottságát napi szinten ellenőrzik az áruházi minőségbiztosítási veze­tők, hogy a feltárt hiányosságokat a lehető leghamarabb kijavíthassák.
Minden áruházban hetente tartanak takarítási auditot, amikor a taka­rítócég képviselőjével közösen járják be a terültet az ellenőrző lista alapján. Az audit eredménye tükrözi az áruház tisztaságának színvonalát. Az eredményt a Tesco és a takarítócég is megkapja, s ez alapján ha szükséges a lehető leghama­rabb tudnak intézkedni a színvonal mielőbbi javítása érdekében.

Az Auchannál pedig az eladótéren belül kiemelten kezelik a friss élelmi­szer részlegeket (pékség és cukrászat, hentesáru, pizza-grill, zöldség-gyümölcs és csemegepult). Hasonlóan fontosnak tartják még a közösségi helyiségek és mellékhelyiségek tisztántartását, azok napközbeni, folyamatos ellenőrzését. Meggyőződésük ugyanis, hogy a vásárlók is leginkább a fent említett területek tisztasága alapján ítélik meg az áruházak tisztaságát.

Melyek a legnehezebb időszakok (napszak) az áruházakban takarítási szem­pontból? Miért? Ezekre az időszakokra milyen erősítést kérnek a takarító­cégtől?

A legforgalmasabb napok a legnehezebbek, mert ekkor nagyobb a vá­sárlószám, megnő a termelés, valamint az árubeérkezés is, s ezek mind befolyásolják a takarítói létszámot – fogalmazott a Tesco. Minden áruházban, a forga­lom és vásárlószám alapján meghatározott óraszámot kell ledolgozniuk a part­ner takarítócég alkalmazottainak. Az óraszámokat szolgáltató partnereikkel közösen határozzák meg. A beosztás minden hónapot megelőző hónap 20-ig készül el, és 7 napon belül nem módosítható. A havi órakeret napi elosztásá­nál figyelembe veszik a legforgalmasabb napokat, valamint a specifikációban meghatározott periodikus takarítási feladatokat, és e két tényező figyelembe vételével tervezik meg a havi beosztást, természetesen a munkajogi szabályok betartásával.

Az Auchan a takarítási struktúra meghatározásánál külön hangsúlyt helyez a délutáni-esti megnövekedett forgalomra, valamint a hétvégékre. Az ünnepek előtti időszakban plusz létszám alkalmazásával oldják meg a megnö­vekedett takarítási munkák elvégzését.

Mennyire szempont, hogy „zöld” legyen a takarítás? Milyen elvárásban nyilvánul ez meg?

A Tescóban a cégek által javasolt új technológiákat (pl. zöld tisztító­szerek) eleinte 1-1 boltban tesztelik. Amennyiben minden szempontból meg­felelnek (élelmiszer-biztonság, minőség), akkor elkezdik alkalmazni a többi áruházban is.
Ennél a témánál megemlítették, hogy a Magyar Tisztítás-technológiai Szövetség (MATISZ) és az Epo-Trend Kft, mint a HTC Twister technológia szakértője, környezettudatos takarítási díjat alapított, s a Zölden takarított kate­góriában a díjat idén a Tesco nyerte el. Ez is igazolja, hogy számunkra mennyire fontos a környezettudatos takarítás.

Az Auchannál pedig a következőképpen jártak el: a pályázatok kiírá­sánál meghatározták a felhasznált vegyszerek és szaniterek minőségét, men.­nyiségét, valamint a tisztítószerek adagolási százalékát és egyben az optimalizá­lását is. A vegyszerfelhasználást folyamatosan, szakcéggel ellenőriztetik is. Az áruházlánc a vegyszerek felhasználásáról havi kimutatást kap a szállítást és az ellenőrzést végző szakcégektől. A területeiken használt tisztítószerek egyébként megfelelnek a nemzetközi előírásoknak, és jelentős többségük környezetbarát.

Összességében elégedettek-e a takarítócég(ek) munkájával? Miért? Mi az, amiben esetleg javulást szeretnének?

A vásárlói és hatósági visszajelzéseket is figyelembe véve a Tescónál elé­gedettek a szolgáltató partnereik munkájával. A „titkos vásárlói eredmények” összességében 98% felettire értékelik az áruházak tisztaságát.
Javulást a Tesco és a takarítók munkájának még jobb összehangolásá­ban szeretnének elérni, hogy még hatékonyabb és könnyebb legyen a munka­végzés. Sok áruházukban abszolút csapattagként kezelik a takarítócég alkalma­zottait, s ezt mindenhol erősíteni szeretnék.

Az Auchan olyan takarítócégekkel lépett kapcsolatba a tendereken, amelyek kiváló referenciával rendelkeztek, és nem csalódtak a közös munka so­rán. De azt is hozzátették: a rendszeres pályáztatás lehetőséget ad arra is, hogy adott esetben azoktól a cégektől megváljanak, amelyek munkájával kevésbé voltak elégedettek.

Milyen gyakran egyeztetnek a takarítócéggel az esetleges feladatokról, problémákról? Nyitottak-e az új takarítási meg­oldásokra? Például mi az, amit legutóbb be­vezettek?

A Tesco szolgáltató partnereivel havonta egyeztet. Ilyenkor közösen kiértékelik az elő­ző hónapot, meghatározzák a következő hó­nap teendőit, valamint a cégek megosztják az új tapasztalatokat. Az áruházlánc nyitott az új megoldásokra, s szívesen tesztelik az új taka­rítási technológiákat. Egy ilyen sikeres teszt után például tavaly az összese ún. terazzo padlóburkolattal ellátott hipermarketükben (65db összesen 37.400 m2) bevezették a HTC Twister környezetbarát takarítási technológiát.

Az Auchannál napi kapcsolatban állnak az áruházlánc felelős vezetői a taka­rítócégek helyi képviselőivel, az egyeztetés, visszajelzés tehát folyamatos. Ők is nyitottak az új megoldásokra. Legutóbbi példaként az eco takarítógépek és technológiák (csökkentett vegyszerfelhasználás, környezetbarát technológiák) bevezetését említették. Jelenleg részlegesen új, továbbfejlesztett gépparkkal dolgoznak partnereik. A vegyszerek adagolására is különös figyelmet fordíta­nak: az új technológia ezt lehetővé teszi.

Összefoglalva: az innovatív, környezetbarát megoldásokon alapuló, mi­nőségi szolgáltatást nyújtó, és hosszú távon költségcsökkentő megoldásokban hisznek.


Megjelent: 2014-02-25

Szerző: Tamásné Szabó Zsuzsanna

Tagek: tamásné szabó zsuzsanna minőségi munka szabálykövetés partnerség takarítás tisztítás 2014 évkezdő

Share

<< 0 1 2 3 4 >>

Megjelent a legújabb, a 2018-as téli TTT-magazin!

Kattintson, és máris olvashatja a TTT-pdf-magazin téli számát!Tovább

Tartalomjegyzék 2018 téli

– A TTT magazin 2018 téli számának tartalma – megjelent november 26-án!

Kedves Olvasó! Tisztelt Takarítószakma!

Egészségügyi intézmények, szociális otthonok takarításért felelős vezetői, létesítménygazdák!Mozgalmas időszak van mögöttünk, hiszen lezajlott október elején a Budapest Cleaning Show (BCS), lehetőséget adva arra a szakmának, hogy bemutassa legújabb megoldásait, találkozzon meglévő és potenciális partnereivel, és felvillantsa, milyen jövőbe mutató alternatívák léteznek már a takarítás, tisztítás, higiénia területén. Azt hiszem, aki ott volt, az számos pozitív élménnyel gazdagabban távozhatott, munícióval az elkövetkezendő időszakra. Minket is megragadott a kiállítás légköre, hangulata, programjai, lüktető, pulzáló dinamizmusa.


Tovább

A TTT magazin korábbi számai

– Itt megnézheti, mi jelent meg eddig. Lapozzon bele!

Mit tud az online TTT?
A/4-es méretű, minden oldala színes, lehet zenés, videós, animált a megjelenő tartalom, a hirdetésekben ott vannak a linkek, élő a tartalomjegyzék (oda lapoz, ahova kattint).
Okostelefonon is kiválóan olvasható.
És mivel a papírt és a szállítást kiiktattuk, környezetbarát is.

A slusszpoén, hogy minden cégvezető, takarító, vagy épületüzemeltető asztalán ott lehet, hiszen bárki megtalálhatja az oldalon, és elolvashatja. És aki ragaszkodik a papírhoz, az ki is nyomtathatja! :-)

Fizessen elő és máris olvashatja lejjebb a TTT korábbi számait!

Tovább

A tisztaság különösen fontos az egészségügyi és szociális intézményekben (X)

Megújítják a brit egészségügy üzemelési gyakorlatát

– Változik a takarítási szabvány is.

A brit egészségbiztosítási szolgáltatási rendszer (NHS) nagy fába vágta a fejszéjét: arra törekszenek, hogy felfrissítsék az épületüzemeltetéssel, higiéniával és takarítással, tisztasággal kapcsolatos nemzeti előírásokat.

A brit egészségbiztosítási rendszerről számos pozitív és negatív véleményt hallani. Az épületüzemeltetés területén például jelentős különbségeket látni más, nem állami intézményekhez képest.
Tovább

A kiállítók zöme elégedett volt

– Vannak azért megszívlelendő javaslatok is a jövőre nézve.

A Tiszta Tér Technológia magazin is kint volt az október 5-6-i Budapest Cleanin Show-n (BCS), amit sokkal oldottabbnak, közvetlenebbnek éreztünk, mint az előző évi kiállítást. Részünkről sikeresnek ítéljük a bemutatkozásunkat, de most is kíváncsiak voltunk, hogy mit gondol, hogyan érez a többi kiállító. Akiket elértünk szombaton, a két órával megrövidített nap vége előtt, azok véleményeit gyűjtöttük csokorba. Kritika és dicséret is elhangzott a cégek képviselőitől.Tovább

Eláruljuk, mi lesz a VERMOP következő nagy dobása (X)

– Ahol az ügyfél igénye áll a fejlesztések központjában.

A VERMOP Hungária Kft. kereskedelmi vezetőjét, Banyár Károlyt a Budapest Cleaning Show-n kérdeztem többek között arról, milyennek látják a magyar tisztítástechnológiai piacot, milyen fejlesztéseik hogyan segíthetik a magyar takarítópiacot. A TTT-magazinnak elárulta azt is, milyen új megoldáson dolgoznak éppen.Tovább

440-en haltak meg tavaly kórházi fertőzéstől Magyarországon

– — Összesen 15 389 nosocomiális fertőzés történt 2017-ben.

A kórházban szerzett ún. nosocomiális fertőzés az intézmények legnagyobb mumusa. Évről évre jelentésben rögzítik, hány ilyen fertőzés volt.

Összesen 15 389 kórházi fertőzés történt tavaly a magyar kórházakban, számolt be az RTL Klub Híradójának még október végén Böröcz Karolnia epidemiológus.
Tovább

„Félelmetes” – mondta a kórház egyik vezetője

– Megdöbbentő, milyen sok múlik a kézhigiénián.

Aggályok merültek fel a gyenge kézhigiénia miatt néhány brit sürgősségi kórházban. A kézhigiéniai hiányosságok hozzájárulhattak a fertőzésszám növekedéséhez.

Egy nemrég megtartott higiéniai ellenőrzésen a brit nemzeti egészségbiztosítási tröszt (NHS Foundation Trust) oxfordi egyetemi kórházaiban (OUH) öt kórterem gyenge minősítést kapott. A tröszt emellett összesen 72 esetet jelentett a Clostridium difficile fertőzésből az elmúlt év során – 19-cel többet, mint az előző évben, és hárommal többet, mint amit a helyi klinikai bizottság (Oxfordshire Clinical Commissioning Group) által megállapított limit megenged.
Tovább

A jó kézhigiénia csökkentheti a halálozási arányt

– 30 százalék elég jó érvnek tűnik.

Egy új tanulmány azt vizsgálta, van-e összefüggés az idősotthonok kézhigiéniai gyakorlata és az ottani halálozási arány között. Azt tapasztalták, hogy ha javítanak a kézhigiénián, azzal drasztikus csökkenthető a halálozási arány.

Tovább

Életmentés vagy kézhigiénia?

– Van aki szerint van értelme ennek a kérdésnek?

A kézhigiénia létfontosságú a betegségek terjedésének megfékezésében, ez különösen igaz az élelmiszerszektorban és az egészségügyben. A szakemberek véleménye szerint pedig egy hatékony rendszerrel mindössze 20 és 60 másodperc közötti időráfordítást igényel. De életszerű ez?

Mindannyian tudjuk, hogyan kell kezet mosni, és a legtöbben minden nap többször is gyakoroljuk e műveletet. Ez a hétköznapi ténykedésünk azonban sokszor a mosdóhelyiség privát zugában történik, ahol senki sem lát bennünket… és néha eléggé elkapkodott ügylet lehet.
Tovább

A kórháziak csak addig mosnak kezet, amíg valaki a sarkukban áll

– Ha nincs ellenőr, ellazáskodják a protokollt.

Az ausztráliai új-délwalesi egyetem (University of New South Wales; UNSW,) kutatói meglepő felfedezést tettek: a kézhigiéniai szabályok betartását jellemző viszonylag magas arányszám azonnal rohamosan elkezd csökkenni, amint a kórházi személyzet felügyeletét emberek helyett gépekre bízzák. Az ausztrál tanulmány szerint a kézhigiénia betartásáról közzétett adatok valószínűleg túlzóak. Korántsem olyan jó a helyzet, mint eddig gondolták.Tovább

Mosogatógép-javítás és -karbantartás

– Szállodáknak és vendéglátóhelyeknek lehet érdekes.

Új szolgáltatással bővítette kínálatát az Assist-Trend Kft., jelentette be Bodrogai Ferenc a társaság alapító tulajdonosa, ügyvezetője a Budapest Cleaning Show-n tartott sajtótájékoztatón.

Magyarországon több mint 50 ezer vendéglátóipari egység és mintegy 3500 szálláshely működik, amelyek döntő részében ipari mosogatógépet használnak, többségükben nem is egyet. Az ipari mosogatógépek azonban nemcsak megkönnyítik, de néha meg is keserítik a HoReCa szektorban dolgozók életét, hiszen a karbantartás hiánya miatt gyakoriak a meghibásodások.
Tovább

Zseniális magyar ötlet csaptisztításra

– Bosszantó problémára talált megoldást egy háziasszony.

Nagy Erika feltalálóval, az Aktív Média Bt. egyik alapítójával, a Nada kifejlesztőjével beszélgettem a Budapest Cleaning Show-n arról, hogyan jutott el odáig, hogy saját termékével megjelenjen a tisztítástechnológiai piacon.Tovább

A takarítási csekklistában ne legyenek lukak

– A kórházban rizikós a tisztításból kihagyni valamit.

Az amerikai járványügyi és epidemiológiai szakemberek szövetségének (APIC) legutóbbi éves konferenciáján az egyik előadó arra világított rá, milyen fontosak azok a takarítási ellenőrzőlisták, amelyeket a kórházi takarítószemélyzet kap kézhez.

A betegváltásnál végrehajtott tisztítási művelet (végső tisztítás) kulcsfontosságú a szennyeződések eltávolításában. A pennsylvaniai Chambersburg városban található Summit Health kórházban a környezetvédelmi szolgáltatások teamje egy 175-tételes ellenőrzőlistát kap mindig kézhez a kórterem végső tisztításakor. A jegyzék már 2012 óta van használatban.
Tovább

Egy anyag, amely forradalmasíthatja a fertőtlenítést

– Hatékony, olcsó és környezetbarát újdonság.

Olyan új vegyszerformulát dolgoztak ki Rómában, amely a jövő kórházi fertőtlenítőszere lehet. Számos előnyös tulajdonságával forradalmasíthatja a kórházhigiéniát.

A római Szent Szív Katolikus Egyetem a Nemzeti Kutatási Tanáccsal (CNR) együttműködve végzett kutatásokat, és olyan megoldásokat fedeztek fel, amelyek új lehetőségeket jelentenek a kórházak számára az antibiotikum-rezisztencia leküzdésénél. Egy teljesen innovatív formula gyakorlati felhasználásáról lenne szó.
Tovább

<< 0 1 2 3 4 >>

Aladdin Nagy Kft. - TAKARÍTÓCÉG

Cím: 2800 Tatabánya Akácfa u. 31. (Komárom-Esztergom)

Telefon: +36 34 425-413

Fax: +36 34 511-639

E-mail: aladdin2@t-online.hu

-Napi piperetakarítás irodákban;
- ipari területeken;
-általános nagytakarítás;
-építõipari átadás elõtti nagytakarítás;
-ablaktisztítás;
-szõnyegtisztítás;
-kárpit-, autókárpit-tisztítás.
Az Aladdin Nagy Kft weboldala

Future FM Létesítménygazdálkodási Zrt. - TAKARÍTÓCÉG és LÉTESÍTMÉNYÜZEMELTETŐ

Cím: 1148 Budapest Fogarasi út 5. (Pest megye)

Telefon: +36 1 468-4080

Fax: +36 1 468-4088

E-mail: mail@future-fm.hu

-Teljes körû facilty management szolgáltatás:
-létesítménygazdálkodás,
-üzemeltetés,
-takarítás,
-kertészet,
-étkeztetés,
-gépjármûflotta kezelés, iratkezelés,
-biztonsági szolgáltatások
A Future FM weboldala

Hocz és Medvegy Kft - TAKARÍTÓCÉG és KÖLTÖZTETŐ

Cím: Békéscsaba Kazincy u. 31/b. (Békés megye)

Telefon: 66/442-380

Fax: 66/442-380

E-mail: hmkft@hoczesmedvegy.hu

Takarítás, költöztetés!!!!!!!
Ingyenes árajánlat és csomagolódobozok biztosítása.
Raktározási lehetőség, rövid időre is.
Hocz & Medvegy Kft weboldala

Nilfisk Kereskedelmi Kft. - TISZTÍTÁS-TECHNOLÓGIAI FORGALMAZÓ

Cím: Szigetszentmiklós-Lakihegy 2310 II.Rákóczi F. út 10. (Pest megye)

Telefon: +36 (24) 507-450

Fax: +36 (24) 507-451

E-mail: info.hu@nilfisk.com

Nilfisk padlótisztító automaták, seprő-szívó gépek, kommunális tisztítógépek, háztartási- és ipari porszívók, egytárcsás súrolók, polírozógépek, szőnyegtisztítók, gőztisztítók; Nilfisk magasnyomású mosók, gőztisztítók, ipari porszívók, központi és önkiszolgáló tisztítórendszerek, központi porszívók; Nilfisk CarWash önkiszolgáló autómosók; Nilfisk és JYSK tisztítószerek.
A Nilfisk weboldala

Vermop Hungária Kft. - TISZTÍTÁS-TECHNOLÓGIAI FORGALMAZÓ

Cím: Törökbálint DEPO I. ép. Hrsz. 062/66. (Pest megye)

Telefon: 23/336-086

Fax: 23/334-196

E-mail: info@vermop.hu

Professzionális takarító rendszerek.
A Vermop Kft weboldala

ablaktisztítás

ablaktisztító eszközök

autókárpit-tisztítás

biztonsági szolgáltatások

csomagolódobozok

egytárcsás súrolók

előkészített moprendszer

építőipari átadás előtti takarítás

épületüzemeltetés

étkeztetés

facility management

gépjárműflotta-kezelés

gőzborotvák

gőztisztítók

háztartási- és ipari porszívók

ipari porszívók

ipari területek takarítása

iratkezelés

irodatakarítás

kárpittisztítás

kefék

kertészet

költöztetés

kommunális tisztítógépek

központi és önkiszolgáló tisztítórendszerek

központi porszívók

létesítménygazdálkodás

magasnyomású mosók

mikrobiológiai laboratóriumok takarítása

mikroszálas törlőkendők

mopok

nagytakarítás

napi pipere takarítás

nilfisk

nilfisk carwash önkiszolgáló autómosók

nilfisk és jysk tisztítószerek

nilfisk padlótisztító automaták

padlótisztító eszközök

polírozógépek

porszívó

raktározás

seprő-szívó gépek

seprűk

szaktanácsadás

szállodai takarítókocsik

szőnyegtisztítás

szőnyegtisztítók

takarítás

takarítókocsik

tisztaterek takarítása

törlőkendők

vermop profi takarítóeszközök

Lapozható pdf (pl.: céges katalógus, magazin, stb.)

Ár: 2000 Ft

Leírás: Vállaljuk lapozható pdf-ek elkészítését. Ha már maga a pdf kész, akkor oldalanként 2000 Ft az átalakítás. Ha magukat a pdf-eket is el kell készíteni, akkor kérjen külön ajánlatot. Vállaljuk a megtervezést, logótervezést, kisarculat-tervezést, kiadványtervezést.

TTT-online-magazin előfizetés

Ár: 3000 Ft

Leírás:Az összes jelszóval védett tartalmat olvashatja a www.tisztatertechnologia.hu-n, már azelőtt is, hogy a TTT-pdf-magazin megjelenne.

Tartalom: szakmai hírek, újdonságok, vélemények, interjúk, riportok, esettanulmányok, takarítási problémák és megoldásaik, stb.

Az online előfizetés megrendelhető a kiadónál (Tamásné szabó Zsuzsanna e.v.).

TTT-pdf-magazin regisztráció

Ár: ingyenes

Leírás:

Csak regisztrálnia kell, és onnantól kezdve önt is értesítjük e-mailben, amikor megjelent a következő TTT-pdf-magazin. Kérjük, jelölje meg, takarítással, forgalmazással foglalkozik-e, ha pedig valamilyen létesítmény képviselője, akkor azt írja meg, milyen típusú épületről van szó.

Apróhirdetés a www.tisztatertechnologia.hu oldalon

Ár: 5000 Ft

Leírás:

Ha takarítógépeket, eszközöket, egyéb takarításhoz szükséges dolgokat vásárolna, vagy eladna, akkor azt az Apróhirdetés rovatban közölheti. A hirdetés díja egy hónapra vonatkozik. A megrendelés fülre kattintva a megjegyzés rovatba írja be, milyen szöveggel szeretné megjelentetni a hirdetését!

Álláshirdetés a www.tisztatertechnologia.hu oldalon

Ár: ingyenes

Leírás:

Állást keresők és állást kínálók hirdetéseit díjmentesen jelentetjük meg az oldalon, az Álláshirdetés rovatban! A megrendelés fülre kattintva a megjegyzés rovatba írja be, milyen szöveggel szeretné megjelentetni a hirdetését!

Tisztítás-technológia c. könyv

Ár: 6000 Ft

Leírás:

Bogdán Tibor, Csordás Tamás és Pataki László: Tisztítás-technológia 2014

Könyvünk a tisztítás-technológiai szakma elméleti és gyakorlati képzéséhez nyújt szakmai és módszertani útmutatót, és ajánljuk szakembereknek is hivatásuk gyakorlásához. Azokat az alapvető matematikai, fizikai, kémiai és szakmai törvényszerűségeket ismertetjük benne, melyek a szakma magas szintű gyakorlásához szükségesek. Több évtizedes gyakorlati és elméleti tapasztalatainkat összegyűjtve, elemezve és szakmai elhivatottságtól vezérelve tesszük közkinccsé a könyvben.
Ajánljuk mindenkinek, aki a tisztítás-technológiai vagy létesítmény-gazdálkodási iparban tevékenykedik, azért, hogy eredményesebb és sikeresebb legyen. A könyv nyelvezete szakmailag kifogásolhatatlan, de közérthető, vagyis tanuló- és olvasóbarát.
A könyv írása közben törekedtünk megfogalmazni az épített és természeti környezet megóvásának fontosságát. Ezért minden esetben hangsúlyoztuk a kezelőszerek helyes használatának illetve a technológiai fegyelem betartásának jelentőségét.
A könyv három részből áll. Az elsőben a tisztítás-technológiai szakmában előforduló kockázatokkal, tisztasági szintekkel, a tisztítás-technológiai törvényszerűségeivel, hatásmechanizmusaival, a technológiai fegyelemmel és a piktogramokkal foglalkozunk. A második részben a tisztítás-technológiához szükséges háttérismereteket foglaljuk össze. S a könyv harmadik részében szót ejtünk a környezettudatosságról, a normákról, az ergonómiáról továbbá az alkalmazástechnikai módszereket mutatjuk be. Az olvasó számos ábrát, rajzot, piktogramot, táblázatot és fotót talál a könyvben, melyek mind a jobb megértést segítik. Második, bővített kiadás, 345 oldal. ISBN: 9789630838672
Postázási költség: Kb. 1320 Ft.

2017-től a könyvet Bogdán Tibortól kérje. Tel: +3630/921-7089 e-mail: bogdantibor2@gmail.com

PuccParádé Tudományos takarítás c. könyv

Ár: 1999 Ft

Leírás:

Jeff Campbell: PuccParádé
Tudományos takarítás
Fordította: Zalán Magda

A PUCCPARÁDÉ nem más, mint útmutatás a heti takarításhoz. Végiggondolt, egyszerű módszer, amely lépésről lépésre halad: fürdőszoba, konyha, portörlés, porszívózás. A módszert egy CLEAN TEAM nevű, San Franciscó-i takarítóvállalat dolgozta ki. Valamennyi elképzelhető műveletet, technológiát és tisztítószert kipróbáltak, s közben mérték az időt és ellenőrizték a minőséget is. Módszerük segítségével eljutottak odáig, hogy háromszemélyes csapatuk 42 perc alatt takarít ki egy átlagos házat. Tetőtől talpig. 131 oldal.
Illusztrációk: Kelemen István
ISBN 963 9365 14 4
TTT előfizetőknek csak 999 forint
Postázási költség: 241 forint

Összesen KÉT darab van!

Durbák Ildikó: Haristum c. könyv

Ár: 1490 Ft

Leírás:

"Egyre gyakrabban lobbannak fel a lángok Budapesten. Mintha a tűz tudatos lény lenne. Vagy netán valaki irányítja? A fiatal tűzoltónak, Áronnak rémálmai vannak, megmagyarázhatatlan dolgok történnek vele. Eddig két lábbal állt a földön, de egyre inkább meginog a materializmusa, a természetfeletti betör az életébe. Lesz-e elég ereje, hogy megbirkózzon azzal, amit megtud magáról és a világról? Megtalálhatja a boldogságot és a szerelmet? Megtörténhet valaha, hogy a fekete fehérré válik, és a gonosz megpróbál jót tenni? És vajon bocsánatot nyerhetnek a múlt bűnei?"

Könnyed olvasmány, tökéletes ajándék! Lepje meg szeretteit egy izgalmas, lebilincselő regénnyel.

A postaköltséget a megrendelő fizeti.
ISBN: 978-963-12-1070-5

Cégnév:

Számlázási cím:

Postázási cím:

E-mail:

Telefonszám:

Ügyintező neve:

Megjegyzés:Hajnali műhelytakarítás az Őrs vezér térnél

Megbízható, józan életű, leinformálható, erkölcsivel rendelkező takarításban jártas 50 év körüli férfi munkatársat keresünk hajnali műhelytakarításra és külső területek rendben tartására. A munkahely az Örs vezér tere közelében található autószerelő műhely. A jelentkezést fényképes önéletrajz formájában várjuk a következő címre : info@porminus.hu

Email-cím: info@porminus.hu

Feladva: 2015-09-16 06:00:00

Feladó: Kovács Béla

Külföldön is rendet tesz a magyar start-up

– Közép-Európában terjeszkedik az ország legnagyobb online takarítószolgálata

Nemzetközi vizekre evezve terjeszkedik az ország egyik legdinamikusabban fejlődő start-upja, a Rendi.hu. A Magyar Fejlesztési Bank csoporthoz tartozó Hiventures Kockázati Tőkealap-kezelő növekedési befektetési programján keresztül 800.000 euró (247 millió forint) tőkével járul a Rendi nemzetközi terjeszkedéséhez. A 2018-as év nagyszabású tervei között kiemelt szerepet kap a nemzetközi terjeszkedés, első lépésként a közép-kelet-európai régióra fókuszál a vállalat.
- Az itthon jól bevált, kapacitás megosztáson alapuló sharing economy üzleti modellt fogjuk alkalmazni a V4-ek térségében: Lengyelországban, Szlovákiában és Csehországban. Terveink ambiciózusak, célunk 2020 végére a négy országban együttvéve a havi 35 ezer megrendelés elérése – mondta el Csillik Timur, a cég ügyvezető igazgatója. A támogatás fennmaradó részét a start-up hazai és nemzetközi versenyképességének növelésére fordítja.


Tovább

Év Vállalkozója 2016

- három takarítócég-vezető is van a kitüntetettek között

Megvannak az Év Vállalkozója díj 2016-os kitüntetettjei, akik között a takarítóipar is képviseltette magát.

A Magyar Tisztítás-technológiai Szövetség (MATISZ) ajánlására nyerte el a díjat a A Porminus Kft. ügyvezető igazgatója, Kovács Béla.

A Somogy megyei VOSZ ajánlásával pedig a Kristály-Mix Kft. vezérigazgatója , illetve tulajdonosa, Antal Mihályné, és Samu Attila.

Mindhárman évtizedek óta a szakmában dolgoznak.

A Tiszta Tér Technológia magazin gratulál a díjakhoz!

Tovább

Jelentős cégfelvásárlás a magyar piacon

Az olasz cégcsoport holdingvállalatán, a Lucart Spa-n keresztül vette meg a Bokk Paper Kft-t.

Tovább

Megvan az első deklaráltan zölden takarító cég!

-– mérföldkő a magyar takarítóiparban

Elsőként nyerte el Magyarországon takarítócég a Környezetbarát Szolgáltatás nemzeti ökocímkét, amely igazolja, hogy takarítási tevékenységük az adott helyen környezetbarát. A Future FM Zrt. 2015. július 24-én „Irodatakarítás a Tata Consultancy Services Ltd. magyarországi irodájában” címen nyújtott be pályázatot a „Környezetbarát Szolgáltatás” minősítésre és a védjegyhasználati jog elnyerésére.

Tovább

Rendi lett a HelpyRend, rendelésre: új névvel dübörög tovább a trendi startup

Az első magyar online takarítás-közvetítő saját felmérésének eredménye alapján áprilistól új néven kínálja szolgáltatásait. A hazai alapítású, Magyarországon működő startup a könnyebb beazonosítás miatt döntött a Rendi név mellett.

Tovább

Egymilliárdos takarítási megrendelés

- ennyiért takarítja a MÁV állomásokat a Jánosik Kft. konzorciuma

A Jánosik és Társai Kft. és stratégiai partnerének konzorciuma nyerte el Délkelet-Magyarország területén és Budapest egy részén a MÁV állomások tisztán tartására és rendbetételére kiírt, évi egymilliárd forintos közbeszerzési pályázatot - közölte a takarítási üzletágban piacvezető cég tulajdonosa az MTI-vel.

Tovább

Környezetbarát takarítási szolgáltatás

- A Future FM Zrt. elsőként nyerte el az ökocímkét

A Future FM Zrt. elsőként nyerte el a környezetbarát takarítási szolgáltatás nemzeti ökocímkéjét, ami hivatott igazolni Magyarországon a termékek és szolgáltatások környezetbarát voltát. A nyertes pályázó szolgáltatása a Tata Consultancy Services Ltd. magyarországi irodájában valósult meg. A védjegyelnyerést igazoló tanúsítvány ünnepélyes átadása is itt történt.

Tovább

A Henkel teljesítette a 2014. évi pénzügyi célokat

— Jó teljesítmény egy kihívásokkal teli környezetben

Az árbevétel 0,4 százalékkal 16,428 milliárd euróra nőtt (szerves növekedés: +3,4 százalék)
Az üzemi eredmény* 2,9 százalékkal 2,588 milliárd euróra nőtt
Az árbevétel-arányos megtérülés* (EBIT-marzs) 0,4 százalékponttal 15,8 százalékra emelkedett
Az elsőbbségi részvények hozama* (EPS) 7,6 százalékkal 4,38 euróra nőtt
A javasolt osztalék 7,4 százalékkal, elsőbbségi részvényenként 1,31 euróra nőtt

Tovább

Számlázás 2015-től

- adminisztráció-csökkentés jeligére

Kedves Olvasóink! Már régóta szerettük volna, de az idén meg is léptük: átálltunk az online számlázásra.

Tovább

Ők lettek az év üzemeltetője!

- 8 kategóriában összesen 9 díjat osztottak ki az „Év Irodája” versenyen

Az Év Irodája verseny idei díjátadó gáláját a Budapest Music Centerben tartották meg február 5-én. A neves szakemberekből álló zsűri 8 kategóriában összesen 9 díjat osztott ki – írta realista.hu.

Tovább

COMFORT Burkolattechnika Szakkiállítás és Konferencia

- Ahol február 21-én középpontban a takarítás!

A budapesti Syma Rendezvényközpontban tartják 2014 február 19-21 között a Burkolattechnika Szakkiállítást. Ennek zárónapján „műsoron lesz” a takarítás is. Íme, milyen programra számíthat, aki kilátogat:

Tovább

Díjat kapott a takarítócég vezetője

- Pintér Zoltán 2013-ban az Év Vállalkozója lett

Tavaly december 6-án tizenegyedik alkalommal adták át a magyar szellemi élet kiemelkedő képviselőinek a Prima Primissima díjat, és a vállalkozói szférában az Év Vállalkozója díjakat.

Tovább

Új vezető a Tisztítás-technológiai Tudományok Intézeténél

- a cég 1500 takarítót fog kiképezni az idén, már az új OKJ szerint

A Tisztítás-technológiai Tudományok Intézet Kft. alapítója, Ritz Tibor blogján számolt be róla, hogy decemberben átalakították a céget. Hogy miért kellett alapjaiban átszervezni a vállalkozást, annak okaként egy nagy volumenű munkát jelölt meg.

Tovább

Príma-díjat kapott

- Bagosi Sándor gyulai takarítócég-vezető

A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) ügyvezető elnök­sége a vállalkozás területén elért kiemelkedő eredményeket és a meghatározó közéleti tevékenységet ismeri el a Príma-díjjal.

Tovább

Megnyitott a kelet-közép-európai gépfelújítási és bérlési központ!

- augusztus elsején nyitott meg a kelet-közép-európai piacot Kolozsvárról kiszolgáló takarítógép-felújítási és takarítógép-bérlési központ.

Hogy mi ebben az igazi újdonság, arról a Tennant takarítógépeket forgalmazó Tenrom ügyvezető igazgatóját, Gorbai Attilát kérdeztük.

Tovább

Nilfisk-Advance szilárd alapokon (x)

A Nilfisk-Advance több mint egy évszádos tapasztalattal szolgálja ki ügyfeleit, valamint 5000 alkalmazottat foglalkoztat világszerte.

Cégünk dániai központtal rendelkezik, és több mint 40 leányvállalattal büszkélked­het, mindezek mellett megközelítőleg 70 országban van jelen disztribúciós hálózatá­val.

Kevesen tudják, hogy a Nilfisk-Advance magyarországi jelenléte igen jelentős. Gyár­tóegységek találhatók Szigethalmon és Nagy­kanizsán is. Közel 600 főt foglalkoztatunk gyárainkban, ahol padlótisztítókat és porszí­vókat (Szigethalom), valamint magasnyomá­sú mosókat (Nagykanizsa) gyártunk a világ minden tájára.
A magyarországi Nilfisk-Advance Kereskedelmi Kft. a Nilfisk-Advance A/S 100 %-os tulaj­donú leányvállalata, több mint 20 éves tapasztalattal és töretlen dinamikával szolgálja ki a takarítási iparágat.

Tovább